• Khách lưu trú: 38 RM/lần vào (Dành cho khách lưu trú tại First World Hotel, Genting SkyWorlds Hotel và Resort Hotel)
  • Khách ngoài lưu trú không hẹn trước: 68 RM/lần vào
  • Thành viên hàng tháng: 218 RM/ tháng
    - Không có phí đăng ký phát sinh
    - Không cần hợp đồng