Genting Grand Complex
 

Trải nghiệm mua sắm với kỳ nghỉ 5 sao của bạn

Có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa một cách thuận tiện khi bạn tận hưởng tại Genting Grand Hotel mang tính biểu tượng.

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
GENTING UNISEX BEAUTY HAIR SALOONLGLot G/L1.10
HEALING TOUCH FOOT REFLEXOLOGY
LG Lot G/L1.15
   M SPA G Lot G/G7.00

Resort Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
ORIENTAL SIGNATURELevel 1LOT R/L1.1

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
GALERIES VOIRLGLot G/LG20.00

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
COFFEE TERRACEGLot G/G5.00
EASTCOURTGLot G/LG 6.00,13.00,16.00
KFCLGLot G/LG 2.00
MARRYBROWNLGLot G/LG21.00
MCDONALD'SLGLot G/LG1.00
MUNAKATA EXPRESSGLot G/LG17.00
MUNAKATA RAMENLGLot G/LG3.00 & 4.00
SEASONSGLot G/G6.00
SPICE GARDENGLot G/G2.00

Highlands Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
CHICKEN CLAYPOT HOUSELevel 1Lot H/G 3.00
GENTING PALACELevel 1Lot H/G
GOOD FRIENDS CAFÉ CHA CHAAN TENGLevel 1Lot H/G
IMPERIAL RAMALevel 1Lot H/G
TAIWAN LITTLE CHEF BENTOGLOT H/LG 7.00
THE EATERYGLOT H/LG 1.10

Resort Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
B5 CANTEENB5R/B5 2.00
SHU DA XIA HOT POT Level 1R/L1.2
OLD TOWN WHITE COFFEEB5R/B5 5.00
AH GUANG LAMB POT Coming Soon
Level 1R/L1.3

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
BE A STAR KARAOKEGLot G/G8.00
CYBER WORLDGLot G/G1.00
GENTING INTERNATIONAL SHOWROOMLevel 1Lot G/1.13
VISION CITY VIDEO GAMES PARKLGLot G/LG18.00

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
REGENT GOLDSMITHGLot G/G1.1-1.3
ZENIGOLD & JEWELLERYGLot G/G5.00
SWISS HOUR EMPIRE LGG/LG1.7

Highlands Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
PRESTIGE WATCH GH/G4.00&5.00

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
CLOUD 9LGLot G/LG
THE OLIVE BAR & LOUNGEGLot G/G7.00
 

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
CIMB FOREXGLot G/G3.00
POS MALAYSIALGLot G/G3.00

Resort Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
MAGNUM 4DB5Lot R/B5 6.00
VIP COACH COUNTERB5Lot R/B5 8.00

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
BAKERYGLot G/G 6.00
QI QI CREPELGLot G/LG5.00
RICHDADGLot G/LG22.00
TEALIVELGLot G/LG19.00
WENG FATT DURIAN COTTAGEGLot G/G

Highlands Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
BASKIN ROBBINSGLot H/LG 2.00
FAMOUS AMOSGLOT H/LG 5.00
KOONG WOH TONGGLOT H/LG 3.00
STARBUCKSGLot H/LG6.00
TANGKAK KOPITIAM Coming Soon
GLOT H/LG 1.00

Resort Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
KOKOBIN Coming SoonLevel B5R/B5-3
YUEN FONG STALLB5LOT R/B5 4.00

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
168 STORELGG/G 1.1,1.2 & 1.3
SEVEN SEVEN CONVENIENCE STORE (NEAR TO RICO GALLERY)LGG/G 1.06
SEVEN SEVEN CONVENIENCE STORE (NEAR TO MAYBANK)LGG/G 1.5

Highlands Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
SEVEN SEVEN CONVENIENCE STORE & OLD TOWN ON THE GOGLot H/LG 1.20

Resort Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
168 STOREB5Lot R/B5 1.00
168 XPRESSB5Lot R/B5 9.00
SEVEN SEVEN CONVENIENCE STORE & OLD TOWN ON THE GOLGLot R/G 1.00

Genting Grand Hotel

Tên cửa hàngMức
Số cửa hàng
MAYBANKLGLot G/L1.8

Highlands Hotel

Tên cửa hàng
Mức
Số cửa hàng
GOHTONG JAYA CABLE CARGH/G