• Penginap hotel: RM38 (Penginap Hotel First World, Hotel Genting Skyworlds, Hotel Resort)
  • Tetamu masuk: RM68
  • Ahli Gim: RM258 sebulan